Producent i jedyny dystrybutor oprogramowania NapLin DXF

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INFORMS.PL

Niniejszy Regulamin określa w szczególności: ogólne warunki korzystania i zasady składania zamówień w sklepie internetowym, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i procedurę reklamacyjną i procedury odstąpienia od umów.

 1. DEFINICJE

1.1. Sklep / Sklep Internetowy – serwis sprzedażowy online dla przedsiębiorców i profesjonalistów (osób dokonujących zakupów w ramach prowadzonej działalności zawodowej) za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym prezentację Produktów, składanie zamówień, zawieranie umów na odległość oraz dostęp do Treści cyfrowych, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://sklep.informs.pl, adres poczty elektronicznej: sklep@informs.pl, telefon: 884999016.

1.2. Sprzedawca / Usługodawca – INFORMS Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Rewolucjonistów 3 lok. 12, KRS 0000430294 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6252446997, REGON 243008269.

1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.

1.4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadzące działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu bezpośrednio związanego z tą działalnością, w Sklepie.

1.5. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.7. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usługi elektronicznej lub Umowę sprzedaży lub umowę o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.

1.8. Towar – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży, za wyjątkiem rzeczy służącej tylko jako nośnik Treści cyfrowej dostarczanej Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu na podstawie Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej.

1.9. Trwałość – oznacza zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.

1.10. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. programy komputerowe, aplikacje na urządzenia mobilne, e-booki, pliki informacyjne zawierające dane, dokumenty, kursy online).

1.11. Treść cyfrowa bez nośnika – oznacza Treść cyfrową niezapisaną na nośniku materialnym nabywaną na podstawie Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.

1.12. Treść cyfrowa na nośniku – oznacza Treść cyfrową zapisaną na nośniku materialnym nabywaną na podstawie Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej.

1.13. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

1.14. Usługa cyfrowa – oznacza usługę pozwalającą konsumentowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi oraz inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

1.15. Usługi dodatkowe – oznaczają usługi serwisowe i inne dostępne w sklepie internetowym.

1.16. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym Treść cyfrowa bez nośnika, Usługa cyfrowa lub Usługi dodatkowe będące przedmiotem Umowy o dostarczenie treści cyfrowych między Sprzedawcą a Klientem.

1.17. Środowisko cyfrowe – oznacza sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.

1.18. Funkcjonalność – oznacza zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.

1.19. Integracja – oznacza połączenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z elementami Środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.

1.20. Interoperacyjność – oznacza zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystanie z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.

1.21. Kompatybilność – oznacza współdziałanie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub Towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.

1.22. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej – oznacza umowę, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

1.23. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.24. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

1.25. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, uzewnętrznione przez niego za pośrednictwem elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym, złożone w sposób umożliwiający identyfikację Kupującego, produktów mających stanowić przedmiot umowy zawartej na odległość, sposobu dostawy, metody płatności oraz ceny sprzedaży.

1.26. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.27. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, do momentu wydania Produktu Klientowi.

1.28. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży

1.29. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

1.30. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, umożliwiający przegląd wybranych przez Klienta Produktów do zakupu, a także umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości i wartości Produktów oraz sposobu i kosztów dostawy.

1.31. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierających informacje między innymi o Produktach, nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie, na podany przez Klienta adres e-mail, za jego wyraźną zgodą. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newslettera określa odrębny zapis w Polityce Prywatności udostępniony na stronach internetowych Sklepu.

1.32. Polityka prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego.

1.33. Siła wyższa – definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.

1.34. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.35. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2.2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

2.3. Sprzedawca świadczy usługi na terytorium Polski.

2.4. Klient mający miejsce zamieszkania lub stałego wykonywania działalności gospodarczej czy siedziby poza terytorium Polski i chcący dokonać zakupu w Sklepie i proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.

2.5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie oraz drogą pisemną, przy czym zamówienia Klient składa przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z opisaną procedurą.

2.6. Niniejszy regulamin jest nieodpłatnie dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

3.1. Zamieszczone materiały na stronach Sklepu są chronione prawami autorskimi.

3.2. Autorskie prawa majątkowe do treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu a także elementów graficznych Sklepu, ich układu, kompozycji, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują Sprzedawcy.

3.3. Żadne materiały, znajdujące się na stronach Sklepu nie mogą być w części lub w całości kopiowane, modyfikowane, dystrybuowane, publikowane ani wykorzystywane w jakiejkolwiek formie bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Sprzedawcy.

3.4. Sprzedawca informuje, że naruszenia praw autorskich podlegają sankcjom, przewidzianym w Kodeksie karnym oraz Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

4.1. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

4.2. Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

4.2.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet.

4.2.2. Przeglądarka internetowa zaktualizowana do najnowszych wersji: Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge.

4.2.3. Aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

4.2.4. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.

4.2.5. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

4.3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w Regulaminie, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną.

4.4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do:

4.4.1. Powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jej elementy techniczne.

4.4.2. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

4.4.3. Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie wyłącznie dla własnego użytku osobistego.

4.4.4. Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

4.5. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie powyższych postanowień, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym.

4.6. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.

4.7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe dostarczenie Produktu. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

4.8. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH

5.1. Produkty będące Treścią cyfrowa udostępnione w sklepie stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5.2. Licencje oprogramowania w wersji elektronicznej (ESD) są imienne i wystawiane dla jednego konkretnego użytkownika.

5.3. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pobranego Produktu, proszony jest o bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą.

5.4. Treści cyfrowe udostępniane w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Dozwolone jest korzystanie z nich wyłącznie na własny użytek, jeżeli zapisy licencyjne nie stanowią inaczej. Komercjalizowanie lub dalsze udostępnianie Produktów stanowi naruszenie praw autorskich.

 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE

6.1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie, udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na produkty a także korzystania z formularza kontaktowego i usługi Newslettera 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

6.2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień na Produkty za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

6.3. Usługa Newslettera udostępnia możliwość zapisania się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu. Jest ona świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, a Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie linku anulującego subskrypcję w treści otrzymywanych maili.

6.4. Usługa Formularza Kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Usługodawcy. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Usługodawcy.

6.5. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w szczególności przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.

6.6. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

6.7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemnie lub drogą mailową na dane kontaktowe Usługodawcy. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami.

6.8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

7.1. Klient może dokonać zakupu Produktów poprzez złożenie zamówienia.

7.2. Klient składa zamówienie poprzez stronę internetową po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.

7.3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

7.4. Klient dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną, oraz określając jego ilość.

7.5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z Koszyka i podejmując kolejne czynności techniczne zmierzające do złożenia zamówienia w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

7.6. W trakcie składania zamówienia Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

7.7. Klient ma możliwość wprowadzić posiadany kod promocyjny/rabatowy.

7.8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia zawierające informacje:

7.9. przedmiotu zamówienia, jednostkowe oraz łączne ceny zamawianych Produktów, metody płatności.

7.10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

7.11. Na każde zamówienie wystawiana jest faktura proforma dostarczana drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta.

7.12. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie wybranego przez Klienta Produktu, a Klientowi zostanie wysłany email zawierający link pozwalający na pobranie zakupionego Produktu ze Sklepu.

7.13. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia. Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.

7.14. W przypadku, gdy pomimo dokonania płatności Klient nie otrzyma Produktu w czasie określonym w Regulaminie, Klient proszony jest o kontakt mailowy lub telefoniczny ze Sprzedawcą na dane kontaktowe Sprzedawcy.

7.15. Przed skontaktowaniem Sprzedawca zaleca sprawdzenie folderu SPAM i innych powiadomień w skrzynce odbiorczej.

7.16. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur VAT w formie elektronicznej.

7.17. Na każde zamówienie po uzyskaniu informacji o zaksięgowaniu płatności wystawiana jest niezwłocznie faktura VAT.

7.18. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta.

7.19. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako Przedsiębiorca.

 1. CENA

8.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto, uwzględniającą podatek od towarów i usług (VAT), dodatkowo podawana jest cena netto. Ceny netto w Sklepie obowiązywały do 2023 r.

8.2. Do każdej Ceny Produktu zostanie doliczony podatek VAT, w zależności od stawki należnej dla danego Produktu.

8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.

8.4. Sprzedawca dopuszcza zmniejszenie łącznej kwoty do zapłaty poprzez skorzystanie z funkcjonalności Koszyka o nazwie „Mam kupon rabatowy” lub „Wprowadź kod” na etapie składania zamówienia.

8.5. Kupon ten automatycznie rozlicza wartość zamówienia przed złożeniem dyspozycji przez Klienta „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.

 1. PŁATNOŚĆ I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

9.1. Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone z góry:

9.1.1. Tradycyjnym przelewem na konto bankowe Sprzedawcy.

9.1.2. Za pośrednictwem zewnętrznego systemu PayU.

9.1.3. Za pośrednictwem zewnętrznego systemu Masterpass.

9.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności tradycyjnym przelewem bankowym, Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty za zamówiony Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy.

9.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności obsługiwanych przez zewnętrzny system płatności, Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi niezwłocznie po potwierdzeniu przez ten podmiot dokonania pełnej płatności przez Klienta.

9.4. Czas realizacji Zamówienia może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa w czasie wskazanym dla wybranej formy płatności, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta oraz wskaże nowy, przybliżony termin realizacji zamówienia. Jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez Klienta może on odstąpić od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

9.5. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji zamówienia, wywołane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy.

 1. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ Z UMOWĄ)

10.1. Sprzedawca dostarcza Treści cyfrowe zgodne z Umową.

10.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z błędnie wypełnionych danych do licencji Treści cyfrowej przez Klienta.

10.3. Jeśli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do jej zgodności z Umową na postawie przepisów rozdziału 5b „Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej” ustawy o prawach konsumenta.

10.4. Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Treści cyfrowej z Umową. W przypadku Treści cyfrowych dostarczanych w sposób ciągły, Sprzedawca odpowiada przez okres dostarczania Treści cyfrowych. Niezgodność Treści cyfrowej z Umową występuje jeśli:

10.4.1. Opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji Treści cyfrowej są niezgodne z Umową.

10.4.2. Treść cyfrowa nie jest przydatna do szczególnego celu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to cel Sprzedawca zaakceptował.

10.4.3. Treść cyfrowa nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Treści cyfrowych tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.

10.4.4. Treść cyfrowa nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla tego rodzaju Treści cyfrowych i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę.

10.4.5. Treść cyfrowa nie została dostarczona z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać.

10.4.6. Treść cyfrowa nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem Umowy.

10.5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia. W przypadku dostarczania Treści cyfrowej w sposób ciągły jeśli niezgodność ujawniła się w czasie, w którym zgodnie z Umową miała być dostarczana, domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie.

10.6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W przypadku braku współpracy domniemania, o których mowa w punkcie 10.5. powyżej nie mają zastosowania.

10.7. W przypadku niezgodności Treści cyfrowej z Umową Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Treści cyfrowej do zgodności z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

10.8. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

10.9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:

10.9.1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z punktem 10.7. zdaniem 2.

10.9.2. Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

10.9.3. Brak zgodności Treści cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową.

10.9.4. Brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z Umową.

10.9.5. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

10.10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności treści cyfrowej z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z Umową jest istotny.

10.11. W przypadku odstąpienia od Umowy z uwagi na niezgodność z Umową Sprzedawca:

10.11.1. Nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść cyfrowa była niezgodna z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta z niej faktycznie korzystał.

10.11.2. Jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej niezgodnej z Umową oraz Treści cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy.

10.11.3. Dokona zwrotu należności wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny.

10.11.4. Dokona zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10.12. Reklamację dotyczącą niezgodności Treści cyfrowej z Umową można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy, wraz z opisem wady i dowodem zakupu. Sprzedawca udostępnia na stronach Sklepu przykładowy wzór reklamacyjny, z którego Klient może skorzystać.

10.13. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

10.14. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.

 

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w stosunku do Przedsiębiorców.

11.1. Przepisy zawarte w 11 poniżej mają również zastosowanie do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

11.2. Konsument prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

11.3. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży, rozpoczyna się od momentu otrzymania maila potwierdzającego zawarcie Umowy.

11.4. W przypadku Produktów, które stanowią treści cyfrowe, jeśli Konsument zażąda dostarczenia treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, straci on w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

11.5. W przypadku Usług dodatkowych, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości.

11.6. Konsument realizuje prawo odstąpienia od umowy na przykład poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej. Sprzedawca udostępnia wzór odstąpienia od umowy, na końcu niniejszego Regulaminu.

11.7. Sprzedawca niezwłocznie przesyła potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

11.8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

12.1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

12.2. Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) a także zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.

12.4. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, w tym informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl.

 1. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

13.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca.

13.2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu.

13.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

13.4. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

13.5. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

13.6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. W Sklepie umowy zawierane są w języku polskim.

14.2. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Internetu może wiązać się z ryzykiem poniesienia szkody na skutek zagrożeń występujących w Internecie, w tym przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami, włamania do systemu informatycznego Klienta.

14.3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

14.4. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SecureSocketLayer (SSL).

14.5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

14.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu.

14.7. Zaktualizowany regulamin zostanie udostępniony w Sklepie, także w formacie PDF.

14.8. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

14.9. Regulamin może być dostarczony na żądanie Klienta e-mailem na trwałym nośniku w formacie pdf bez dodatkowych opłat.

14.10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

14.11. Regulamin obowiązuje od 01.01.2023.

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (przykład)

……………………………

……………………………

……………………………

(imię, nazwisko i adres konsumenta)

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów: ……………

Data zawarcia umowy (data zakupu): ……………………………………….

Podpis: ……………………………………….

 

Dokument można pobrać w formacie pliku PDF. Pobierz

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl